Коди кольорiв

Як на пристроях виводу кольорових зображень (телевiзори, монiтори, дисплеї) задати колiр, який ми зустрiчаємо в повсякденному життi? Як в термiнах електронного пристрою написати, яка точка на зображеннi буде червоною, бiлою, чорною або будь-якого iншого кольору? Якщо вiдповiдати коротко на цi питання, то вiдповiддю буде синтез кольору i використання колiрних моделей. Моделi описують способи синтезу кольору для вiдтворення кольору. iншими словами, моделi дозволяють закодувати кожен колiр, i задання потрiбного кольору здiйснюється заданням вiдповiдного колiрного коду.

Популярнi моделi кольорiв: RGB, CMYK, HSL, HSV (або HSB), XYZ, Yxy. iснують i iншi. Ми ставимо за мету надати iнформацiю про коди кольорiв для вебу, тому орiєнтуємося на hex-коди i коди моделi RGB. Перейдiть в роздiл сайту, який вам цiкавий.

Кольори HTML

Задання кольору елементам на веб-сторiнках можливо чотирма способами.

 1. За допомогою трьох пар шiстнадцяткових кодiв (вiдомi як hex-коди): # FF0000 (червоний), # A52A2A (коричневий).
  .text { color: #FF0000; }
  .bg { background: #A52A2A; }
 2. За допомогою англiйських назв кольорiв: green, blue, orange i iншi.
  .text { color: red; }
  .bg { background: brown; }

  Всi популярнi кольори мають назви.
 3. За допомогою RGB-моделi через конструкцiю виду rgb (ххх, ххх, ххх) або rgba (ххх, ххх, ххх, А). Кожен блок ххх - компонент кольору, заданий в дiапазонi вiд 0 до 255. Блок А - альфа-канал, який визначає рiвень прозоростi елемента на веб-сторiнцi, знаходиться в дiапазонi вiд 0 до 1.
  .text { color: rgb(255,0,0,0.7); }
  .bg { background: rgb(165,42,42); }

  Примiтка: rgba введений в CSS3.
 4. За допомогою HSL-моделi, яка введена в CSS3. Використовується конструкцiя hsl (xxx, xxx, xxx) або з альфа-каналом hsla (xxx, xxx, xxx, A).
  .text { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.5); }
  .bg { background: hsl(0, 100%, 50%); }

RGB

Назва моделi є абревiатурою англiйських слiв Red + Green + Blue. RGB – модель кольорiв, що складається з трьох каналiв: червоний + зелений + синiй. Кожен з трьох каналiв - числовий дiапазон вiд 0 до 255. Таким чином, будь-який колiр - це три пари дiапазонiв. Модель описує будь-який колiр, як змiшування трьох кольорiв в рiзних частках.

Приклади задання кольорiв по моделi RGB: 255.0.0 — червоний, 255.255.0 — жовтий, 165.42.42 — коричневий.

Цiкаве ще одне питання: скiльки всього кольорiв? Так як кожен дiапазон включає 256 комбiнацiй i таких дiапазонiв три, то загальне число кольорiв становить 2563 = 16 777 216. Кожен колiр в колiрнiй моделi задається унiкальним кодом.

Модель широко використовується в технiцi.

All colors image
Зображення, що мiстить всi
16 777 216 кольорiв

Повний розмiр ((4096×4096 пiкселiв)).